Өргөдөл гаргах маягт

Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан

 шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь: 

     20…он….сар….өдөр                                                                                        Хэрлэн сум 

1. Өргөдөл гаргагч: …….................аймаг/нийслэл ……......... сум/дүүрэг …..... баг/хороо …............ хороолол,............................байр/гудамж, ................. тоотод оршин суух .............................регистрийн дугаартай /ургийн овог/......................................эцэг, эхийн нэр/...................................../өөрийн нэр/.................................. утасны дугаар........................., ажилладаг байгууллага..................................................................................

2.Эвлэрэлд урьж байгаа тал: ..….................аймаг /нийслэл ..…........... сум/дүүрэг …............. баг/хороо ................. хороолол .…........................ байр/гудамж ….................. тоотод оршин суух ......................... регистрийн дугаартай, /ургийн овог/ ................................... /эцэг,эхийн нэр/................................./өөрийн нэр/..................................  утасны дугаар ..............................  ажилладаг байгууллага.............................................................................................................................

   Маргааны агуулга:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.        

 

Өргөдөлд бүгд .... хуудас баримт хавсаргав.

Өргөдөл гаргагч                                           /…………………...............…/