ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАРТАЙ

Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны А/40, 113 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан "Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журам, яллагдагчийг хуяглан хүргэх, албадан ирүүлэх, эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор " Хэнтий аймаг дахь цагдаагийн газар, Хэнтий аймаг дахь шүүхийн тамгын газартай шүүгч, шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллах, хэрэгжилтийг хангах  болон 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд харилцан санал солилцлоо.